Birelio 9-oji – Tarptautin? archyv? diena

Birelio 9-?j? minima Tarptautin? archyv? diena. Lietuvos vyriausioji archyvar? Kristina Ramonien? sveikina visus kolegas iais odiais: „ia proga nor??iau pasveikinti visus valstyb?s archyv? darbuotojus visas darb?i?sias biteles, kurios diena i dienos, metai i met? nepailsdamos nea ? talpius archyv? avilius m?s? valstyb?s dokumentinio paveldo nektar? kad ne tik mes, bet ir ateities kartos gal?t? m?gautis saldiu painimo medumi.“ Skaityti pilną tekstą »

Atidaroma paroda J?ZUITAI LIETUVOJE

2019-ieji paskelbti J?zuit? misijos Lietuvoje 450-aisiais jubiliejiniais metais. ia proga Lietuvos valstyb?s istorijos archyvas, bendradarbiaudamas su Lietuvos centriniu valstyb?s archyvu ir Vilniaus regioniniu valstyb?s archyvu, pareng? parod? J?zuitai Lietuvoje. Parodoje eksponuojami unikal?s dokumentai, atspindintys J?zuit? ordino veikl? Lietuvos Didiojoje Kunigaiktyst?je, carin?je Rusijoje, Lietuvos Respublikoje ir lenk? uimtame Vilniuje, apimantys laikotarp? nuo 1578 m. iki 1940 m. Skaityti pilną tekstą »

Tarptautinis seminaras Skaitmeninimo praktika, naudojant skaitmenin? kamer?

Skaitmeninimas iandien yra neatsiejama atminties institucij? veiklos dalis, tod?l ?ia dirbantiems specialistams nuolat kyla klausim?, kokius skaitmeninimo standartus pasirinkti, kokius fail? formatus taikyti bei koki? ?rang? naudoti. Renkantis svarbiausiais kriterijais tampa gera kokyb?, darbo naumas, dideli? finansini? investicij? nebuvimas. Taip institucijos gali suskaitmeninti itisus rinkinius ir kolekcijas, neapsiribodamos nedidelio kiekio skaitmeninam? objekt? atranka.

2019 met? spalio 3 dien? Lietuvos valstyb?s istorijos archyvo Ekspozicij? ir edukacijos sal?je (Mindaugo g.8, Vilnius) vyko Archyvar? asociacijos kartu su Baltijos audiovizualini? archyv? taryba organizuotas seminaras Skaitmeninimo praktika, naudojant skaitmenin? kamer?, kur? ved? lektorius Peter Krogh. Skaityti pilną tekstą »

Seminaras Skaitmeninimo praktika, naudojant skaitmenin? kamer?

Archyvar? asociacija, bendradarbiaudama su Baltijos audiovizualini? archyv? taryba ir Estijos fotografijos paveldo bendruomene, spalio 3 dienos popiet? (nuo 13:00 iki 17:30) Lietuvos valstyb?s istorijos archyvo Ekspozicij? ir edukacijos sal?je (Mindaugo g.8, Vilnius) organizuoja skaitmeninimo seminar?, kur? ves lektorius Peter Krogh.

Skaityti pilną tekstą »

Atidaroma paroda „ARCHITEKTO ANTANO VIVULSKIO GYVENIMO IR K?RYBOS ATSPINDIAI“

2019 met? birelio 6 dien? 16 val. Lietuvos valstyb?s istorijos archyvo Ekspozicij? ir edukacijos sal?je ?vyks parodos „Architekto Antano Vivulskio gyvenimo ir k?rybos atspindiai“ atidarymas. Skaityti pilną tekstą »

Projektas RE:VIVE naujas b?das igirsti m?s? praeit?

Pastaraisiais metais kiekvienas gali pasteb?ti, kad vis daugiau kult?ros paveldo objekt? tampa skaitmeniniais ir pasiekiamais Internete. Yra labai daug atminties institucij? tinklapi?, kur kiekvienas norintis gali skaityti knygas, gro?tis paveikslais, i?r?ti filmus, klausytis garso ?ra? ar vartyti t?kstan?ius fotografij?. Ta?iau pernelyg danai suskaitmeninti kult?ros paveldo objektai taip ir lieka vien tik Interneto duomen? baz?se, kurios ilgainiui tampa retai lankomomis, o suskaitmenintas turinys pamirtamas. Tod?l labai svarbu suskaitmenint? kult?ros paveld? pristatyti ?vairiai auditorijai jai suprantamais b?dais, tuo skatinant kuo ?vairesn? pakartotin? io paveldo panaudojim?. Atminties institucijos ?vairiose pasaulio alyse inicijuoja daug ir ?vairi? antrinio kult?ros paveldo panaudojimo skatinimo projekt?. Vienas i toki? s?kmingai ?gyvendinam? projekt? RE:VIVE, prad?tas prie beveik 3 metus Nyderland? garso ir vaizdo instituto iniciatyva.

Skaityti pilną tekstą »

Atidaryta paroda „Dvar? planai“

2018 m. lapkri?io 29 d. Lietuvos valstyb?s istorijos archyve atidaryta paroda Dvar? planai. Tai yra Archyvar? asociacijos t?stinio projekto 100 kilometr? Lietuvos istorijos perl? archyvuose dalis.

Parodos atidaryme dalyvavo ir sveikinimo od? tar? Lietuvos valstyb?s istorijos archyvo direktor? Virginija ?ijunskien?, Lietuvos pili? ir dvar? asociacijos prezidentas, Europos parko ir Liubavo muziej? ?k?r?jas Gintaras Karosas bei parodos kurator? LVIA Informacijos ir sklaidos skyriaus ved?ja Neringa ?ekevi?i?t?. Renginyje taip pat dalyvavo Lietuvos vyriausiasis archyvaras Ramojus Kraujelis, Ukrainos ambasados Lietuvos Respublikoje tre?iasis sekretorius Dmytro Serov, Lietuvos karalikosios bajor? s?jungos (d?kojame u paskolintas bajor? v?liavas), akademin?s visuomen?s, Lietuvos muziej?, bibliotek? ir archyvar? bendruomen?s nariai ir kiti iuo ?vykiu susidom?j? asmenys. Skaityti pilną tekstą »

Parodos Pergamentai archyvo fonduose atidarymas

Lietuvos valstyb?s archyv? komplekso Ekspozicij? ir edukacijos sal?je (Mindaugo g. 8, Vilnius) 2018 m. birelio 7 d. atidaryta paroda Pergamentai archyvo fonduose.

Parod? pareng? Lietuvos valstyb?s istorijos archyvas bendradarbiaudamas su Archyvar? asociacija. i paroda yra asociacijos projekto 100 kilometr? unikali? Lietuvos istorijos perl? archyvuose parod? ir edukacini? rengini? ciklo dalis. Archyvar? asociacijos projekt? i dalies finansavo Lietuvos kult?ros taryba.

Skaityti pilną tekstą »

Kvie?iame ? parodos PERGAMENTAI ARCHYVO FONDUOSE atidarym?

Paroda ?vyks Lietuvos valstyb?s istorijos archyve ( Mindaugo g. 8, Ekspozicij? ir edukacijos sal?je) 2018 m. birelio 7 d. 12.30 val.

Parodoje eksponuojami ir pla?iajai visuomenei pirm? kart? pristatomi LVIA saugomi unikal?s XVXIX a. pergamentai. Tai Lenkijos karali? ir LDK didi?j? kunigaik?i? privilegijos, ratai, laikai miestams, cechams, popiei? bul?s ir brev?s, Rusijos car? ?sakai, patentai, diplomai pareigoms uimti, garb?s ir mokslo vardams suteikti, bajoryst?s patvirtinimo aktai ir kiti original?s istorijos liudininkai, patvirtinti autentikais paraais ir ?sp?dingo dydio antspaudais, saugomais varin?se, sidabrin?se ir metalin?se d?ut?se, pakabintose ant ?vairiaspalvi? virveli? su kutais…

Parodos partneris Archyvar? asociacija. Parodos rengim? dalinai finansavo Lietuvos kult?ros taryba.

Parodos kurator? Neringa ?ekevi?i?t?, 2137484

Tarptautinis seminaras Skaitmenini? audiovizualinio paveldo kolekcij? valdymas Vilniuje

Pastaraisiais metais vis daugiau audiovizualinio turinio tampa skaitmeniniu ir pasiekiamu Internete. Yra nemaai atminties institucij? tinklapi?, kur kiekvienas norintis gali i?r?ti filmus, klausytis garso ?ra? ar vartyti t?kstan?ius fotografij?. Ta?iau vis did?jant skaitmeninio audiovizualinio turinio kiekiui, atminties institucij? specialistai neivengiamai susiduria su ikylan?iomis ?vairiomis io turinio valdymo problemomis bei i?kiais. Tiek Lietuvoje, tiek kitose Baltijos alyse dar n?ra nusistov?j? tradicij?, kok? skaitmenin? turin? ir kaip saugoti, kaip kurti turinio metaduomenis ir valdyti duomen? bazes, kaip suderinti turimas technologijas ir turinio vartotoj? poreikius. Kita vertus, taip pat labai svarbu, kad audiovizualinis turinys b?t? skaitmeninamas ne tik d?l jo isaugojimo, bet ir d?l kuo platesnio antrinio panaudojimo. Tod?l atminties institucij? specialistams aktualu, kaip ir kod?l mon?s vartoja skaitmeninius audiovizualinius iteklius bei k? pa?ios institucijos gali nuveikti, jog ie itekliai b?t? kuo patrauklesni ?vairioms visuomen?s grup?ms. Skaityti pilną tekstą »