Įstatai

 

ARCHYVARŲ ASOCIACIJOS ĮSTATAI

 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1.1. Archyvarų asociacija, toliau vadinama Asociacija, yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, jungiantis archyvarus, dokumentų vadybininkus, istorikus, kraštotyrininkus bei visus kitus asmenis – istorijos mylėtojus, tyrinėjančius Lietuvos ir užsienio archyvus, besirūpinančius Lietuvos Nacionalinio dokumentų fondo išsaugojimu ir naudojimu.
1.2. Asociacija veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo bei kitų įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų ir savo veiklą grindžia šiais įstatais.
1.3. Asociacija turi savo pavadinimą, emblemą, bent vieną sąskaitą Lietuvos Respublikos kredito įstaigoje ir antspaudą, kuriame įrašyta: „Archyvarų asociacija“.
1.4. Asociacija gali stoti į kitas nacionalines ar tarptautines organizacijas, kurių tikslai ir veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir kitiems Lietuvos Respublikos teisės aktams.
1.5. Asociacijos nariais gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys.
1.6. Asociacijos finansiniai metai yra kalendoriniai metai. Pirmieji Asociacijos finansiniai metai prasideda nuo jos įsteigimo dienos ir baigiasi atitinkamų metų gruodžio 31 dieną.
1.7. Asociacijos veiklos laikotarpis yra neribotas.
1.8. Asociacijos teisinė forma – asociacija.

2. ASOCIACIJOS PAVADINIMAS IR BUVEINĖ

2.1. Asociacijos pavadinimas lietuvių kalba – Archyvarų asociacija, anglų – Archivists’ Association.
2.2. Asociacijos buveinė – Mindaugo g. 8, Vilnius, Lietuvos Respublika.

3. ASOCIACIJOS VEIKLOS TIKSLAI, VEIKLOS SRITYS BEI RŪŠYS

3.1. Asociacijos veiklos tikslai:
3.1.1. rūpintis Lietuvos Nacionalinio dokumentų fondo išsaugojimu, jo papildymu, tyrimu ir populiarinimu;
3.1.2. tobulinti Lietuvos archyvų darbą, burti archyvuose ir kitose įstaigose su dokumentais dirbančius asmenis;
3.1.3. skatinti savo narius kelti kvalifikaciją;
3.1.4. koordinuoti savo narių veiklą, atstovauti jiems, ginti jų interesus visose visuomeninėse, Lietuvos, Europos Sąjungos ir tarptautinėse institucijose ir organizacijose;
3.1.5. teikti Asociacijos nariams konsultacijas ir metodinę medžiagą;
3.1.6. rinkti dokumentus ir informaciją apie archyvų istoriją ir archyvistikos raidą Lietuvoje ir kitos šalyse;
3.1.7. kaupti archyvų darbo patirtį, teikti pasiūlymus dėl darbo, susijusio su dokumentų saugojimu, tobulinimo, dalyvauti rengiant norminių teisės aktų projektus;
3.1.8. kaupti informaciją apie Lietuvos ir užsienio archyvuose, kitose dokumentų saugyklose esančius dokumentų fondus, kolekcijas ir dokumentus;
3.1.9. organizuoti pasitarimus, simpoziumus, konferencijas, rengti paskaitas, seminarus archyvų, Lietuvos Nacionalinio dokumentų fondo klausimais, rengti dokumentų parodas;
3.1.10. leisti ir platinti periodinius ir neperiodinius spaudos leidinius;
3.1.11. palaikyti santykius su užsienio šalių archyvais, istorijos, dokumentų vadybininkų, archyvarų asociacijomis ir kitomis asociacijomis bei visuomeninėmis organizacijomis.
3.2. Įgyvendindama savo tikslus, Asociacija turi teisę vykdyti ūkinę komercinę veiklą.
3.3. Asociacijos veiklos sritys ir rūšys (pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (2 redakcija), patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. 226):
3.3.1. Socialinių ir humanitarinių mokslų moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla 72.20;
3.3.2. Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas 85.59;
3.3.3. Bibliotekų ir archyvų veikla 91.01;
3.3.4. Profesinių narystės organizacijų veikla 94.12;
3.3.5. Knygų leidyba 58.11;
3.3.6. Laikraščių leidyba 58.13;
3.3.7. Žurnalų ir periodinių leidinių leidyba 58.14;
3.3.8. Kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla 94.99;
3.3.9. Rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa 73.20;
3.3.10. Interneto vartų paslaugų veikla 63.12;
3.3.11. Asociacija turi teisę vykdyti ir kitą įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri neprieštarauja šiems įstatams bei veiklos tikslams ir reikalinga jos tikslams pasiekti. Licencijuojama veikla Asociacija gali užsiimti tik gavusi visus reikiamus leidimus ir licencijas. 

4. ASOCIACIJOS NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. Asociacija susideda iš tikrųjų narių, rėmėjų ir garbės narių.
4.2. Tikraisiais nariais gali būti Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių fiziniai ir juridiniai asmenys, pritariantys Asociacijos tikslams, pripažįstantys šiuos įstatus, dalyvaujantys jos veikloje ir mokantys nario mokestį.
4.3. Rėmėjais gali būti visi fiziniai ir juridiniai asmenys, pritariantys Asociacijos tikslams ir remiantys ją darbu ar materialiai. Sprendimą dėl asmens (fizinio ar juridinio) pripažinimo Asociacijos rėmėju priima Asociacijos valdyba.
4.4. Garbės nariais gali būti asmenys, ypač daug nusipelnę Lietuvos archyvų šaltinių kaupimo ir propagavimo srityje. Garbės nariai Valdybos teikimu renkami Asociacijos visuotiniame tikrųjų narių susirinkime. Garbės nario statusas, suteiktas ne Asociacijos tikrajam nariui, nesuteikia tikrojo nario teisių.
4.5. Asociacijos garbės narys, kuris nėra Asociacijos tikrasis narys, bet nori juo tapti, yra atleidžiamas nuo stojamojo įnašo. Asociacijos garbės nariai, kurie yra ir Asociacijos tikrieji nariai, atleidžiami nuo Asociacijos renkamų mokesčių.
4.6. Tikrieji Asociacijos nariai turi teisę:
4.6.1. dalyvauti ir balsuoti Asociacijos visuotiniuose tikrųjų narių susirinkimuose;
4.6.2. teikti pasiūlymus ir reikšti nuomonę Asociacijos veiklos klausimais;
4.6.3. kreiptis į Asociaciją pagalbos ginant savo teises ir interesus;
4.6.4. pateikti savo darbus svarstyti ir skelbti Asociacijos leidiniuose;
4.6.5. būti renkami į Asociacijos organus;
4.6.6. susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gauti visą Asociacijos turimą informaciją apie jos veiklą;
4.6.7. naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis;
4.6.8. ginčyti teisme Asociacijos valdybos, Asociacijos pirmininko ir Asociacijos visuotinio tikrųjų narių susirinkimo sprendimus;
4.6.9. ginti savo teises ir teisėtus interesus teismo tvarka tuo atveju, jei šiuose įstatuose numatytos teisės ir interesai buvo pažeisti;
4.6.10. bet kada išstoti iš Asociacijos. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip Asociacijos nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami;
4.6.11. tikrieji Asociacijos nariai turi ir kitų teisės aktuose ir šiuose įstatuose numatytų teisių.
4.7. Rėmėjai ir garbės nariai, išskyrus tuos garbės narius, kurie tuo pačiu metu yra ir Asociacijos tikrieji nariai, turi visas Asociacijos tikrojo nario teises, išskyrus balso teisę ir teises, numatytas šių įstatų 4.6.5 ir
4.6.8 punktuose.
4.8. Asociacijos tikrųjų narių pareigos:
4.8.1. vykdyti Asociacijos įstatų reikalavimus;
4.8.2. mokėti nario mokestį (šis reikalavimas netaikomas garbės nariams);
4.8.3. vykdyti Asociacijos visuotinio tikrųjų narių susirinkimo, Valdybos ir Asociacijos pirmininko sprendimus;
4.8.4. dalyvauti Asociacijos veikloje, realizuojant jos tikslus;
4.8.5. laikytis Asociacijos įstatų.

5. STOJAMOJO ĮNAŠO IR NARIO MOKESČIO MOKĖJIMO TVARKA

 5.1. Tikrieji Asociacijos nariai, išskyrus garbės narius, moka stojamąjį įnašą ir metinį nario mokestį. Mokesčių dydį ir rinkimo tvarką nustato Asociacijos visuotinis tikrųjų narių susirinkimas. 

6. NAUJŲ NARIŲ PRIĖMIMO, NARIŲ IŠSTOJIMO IR JŲ PAŠALINIMO TVARKA IR SĄLYGOS

6.1. Narių priėmimas:
6.1.1. Nauji nariai į Asociaciją priimami Asociacijos valdybos sprendimu, kai 2 / 3 Valdybos narių balsuoja už naujojo nario priėmimą. Naujų narių priėmimą gali vykdyti ir Asociacijos filialai ir atstovybės savo nuostatų, patvirtintų Asociacijos valdybos, nustatyta tvarka.
6.1.2. Asmuo, kuris nori tapti Asociacijos tikruoju nariu, turi pateikti prašymą ir užpildytą nustatytos formos Asociacijos nario anketą.
6.2. Narių išstojimas:
6.2.1. Asociacijos narys gali bet kada išstoti iš Asociacijos, pateikęs prašymą Asociacijos valdybai ar atitinkamo filialo ar atstovybės pirmininkui bei atsiskaitęs Asociacijai už savo veiklą, jei jam buvo pavesta eiti pareigas Asociacijos valdymo organuose, Revizijos komisijoje (buvo pavesta atlikti Revizoriaus funkcijas) ar atlikti sekretoriaus ar iždininko funkcijas.
6.2.2. Asmuo netenka Asociacijos nario teisių nuo prašymo išstoti iš Asociacijos pateikimo Valdybai ar atitinkamo filialo ar atstovybės pirmininkui dienos. Jei Asociacijos narys turi atsiskaityti už 6.2.1. punkte numatytą savo veiklą, asmuo netenka Asociacijos nario teisių nuo atsiskaitymo dienos.
6.2.3. Narystė Asociacijoje taip pat baigiasi nariui mirus (likvidavus ar reorganizavus juridinį asmenį) ar likvidavus Asociaciją.
6.3. Asociacijos narys gali būti pašalintas iš Asociacijos Visuotinio tikrųjų narių susirinkimo sprendimu, Valdybos, Asociacijos pirmininko, filialo ar atstovybės pirmininko siūlymu, jeigu:
6.3.1. sistemingai nesilaiko Asociacijos įstatų, vidaus veiklos dokumentų;
6.3.2. be pateisinamos priežasties nesumoka stojamojo įnašo ar nario mokesčio ilgiau kaip 90 dienų nuo įnašo ar mokesčio mokėjimo termino pabaigos;
6.3.3. sistemingai vykdo Asociacijos tikslams prieštaraujančią veiklą.
6.4. Iš Asociacijos pašalintiems nariams jų sumokėti nario įnašai, nario mokesčiai ir kitaip Asociacijos nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami. 

7. ASOCIACIJOS ORGANAI IR VALDYMAS

7.1. Asociacijos organai yra šie:
7.1.1. Visuotinis tikrųjų narių susirinkimas;
7.1.2. Asociacijos valdyba;
7.1.3. Asociacijos primininkas.
7.2. Asociacija įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo valdymo organus.
7.3. Asociacijos veikos kontrolę atlieka Revizijos komisija (Revizorius).
7.4. Asociacijos valdybos sprendimu gali būti steigiami Asociacijos filialai ir atstovybės.
7.5. Asociacijos organai privalo veikti tik Asociacijos ir jos narių naudai. Asociacijos organai neturi teisės priimti sprendimų ar atlikti kitų veiksmų, kurie pažeidžia Asociacijos įstatus ar yra priešingi įstatuose nurodytiems Asociacijos veiklos tikslams.
7.6. Asociacijos organų nariai, Revizijos komisijos nariai (Revizorius), sekretorius ir iždininkas Asociacijoje atlieka savo funkcijas visuomeniniais pagrindais. 

8. ASOCIACIJOS VISUOTINIS TIKRŲJŲ NARIŲ SUSIRINKIMAS

8.1. Aukščiausias Asociacijos organas yra Asociacijos visuotinis tikrųjų narių susirinkimas.
8.2. Visuotiniai tikrųjų narių susirinkimai yra eiliniai ir neeiliniai.
8.3. Eilinis Visuotinis tikrųjų narių susirinkimas Valdybos šaukiamas kiekvienais metais, ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.
8.4. Prireikus Valdybos, Asociacijos pirmininko, Revizijos komisijos (Revizoriaus) reikalavimu arba raštišku ne mažiau kaip 20 Asociacijos narių pageidavimu gali būti šaukiamas neeilinis Visuotinis tikrųjų narių susirinkimas.
8.5. Apie numatomą šaukti Visuotinį tikrųjų narių susirinkimą Valdyba informuoja Asociacijos narius ne vėliau kaip prieš 2 savaites iki numatomo Visuotinio tikrųjų narių susirinkimo dienos, registruotu laišku išsiųsdama kiekvienam Asociacijos tikrajam nariui pranešimą. Asociacijos tikrieji nariai apie numatomą Visuotinį tikrųjų narių susirinkimą papildomai gali būti informuojami telekomunikacijų galiniais įrenginiais.
8.6. Visuotiniame tikrųjų narių susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi Asociacijos tikrieji nariai. Vienas narys Visuotiniame tikrųjų narių susirinkime turi vieną balsą.
8.7. Visuotinis tikrųjų narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1 / 2 Asociacijos narių. Visuotinio tikrųjų narių susirinkimo sprendimas, išskyrus sprendimą dėl įstatų keitimo ar Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo), laikomas priimtu, kai už jį balsuoja daugiau kaip pusė balsavime dalyvaujančių narių. Asmenys, kurie balsuojant susilaikė, laikomi nedalyvavusiais balsavime. Didesne kaip pusė balsavime dalyvaujančių narių balsų dauguma priimami sprendimai ir dėl Valdybos narių išrinkimo (skyrimo).
8.8. Sprendimai dėl įstatų keitimo ar Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo) yra priimami ne mažesne kaip 2 / 3 Visuotiniame tikrųjų narių susirinkime dalyvaujančių narių balsų dauguma.
8.9. Jei Visuotiniame tikrųjų narių susirinkime nėra kvorumo, ne vėliau kaip per 3 mėnesius šaukiamas pakartotinis Visuotinis tikrųjų narių susirinkimas, kuris, nepriklausomai nuo jame dalyvaujančių Asociacijos narių skaičiaus, turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais.
8.10. Pakartotinį Visuotinį tikrųjų narių susirinkimą šaukia Asociacijos valdyba.
8.11. Visuotinis tikrųjų narių susirinkimas:
8.11.1. nustato Asociacijos narių stojamojo įnašo ir nario mokesčio dydį bei jų mokėjimo tvarką;
8.11.2. tvirtina Asociacijos metinę finansinę atskaitomybę;
8.11.3. priima sprendimus dėl Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);
8.11.4. priima, keičia ar papildo Asociacijos įstatus;
8.11.5. renka Asociacijos valdybos ir Revizijos komisijos narius (Revizorių);
8.11.6. renka Asociacijos sekretorių ir iždininką (sekretorius ir iždininkas renkami 2 metų laikotarpiui) ir paveda Valdybai tvirtinti jų pareigybių nuostatus;
8.11.7. renka Asociacijos garbės narius;
8.11.8. paveda Revizijos komisijai (Revizoriui) atlikti Asociacijos finansinius buhalterinius patikrinimus;
8.11.9. tvirtina Revizijos komisijos (Revizoriaus) ataskaitą;
8.11.10. nustato, kokia papildoma informacija turi būti pateikta Asociacijos metinėje veiklos ataskaitoje;
8.11.11. priima kitus sprendimus, jeigu pagal šiuos įstatus tai nepriskirtina kitų Asociacijos organų kompetencijai ir pagal esmę tai nėra valdymo organo funkcijos.
8.12. Asociacijos visuotinio tikrųjų narių susirinkimo sprendimai Asociacijos valdybai ir Asociacijos pirmininkui yra privalomi.
8.13. Visuotiniai tikrųjų narių susirinkimai protokoluojami. Protokolą pasirašo jį surašęs asmuo (susirinkimo sekretorius) ir susirinkimo pirmininkas. 

9. ASOCIACIJOS VALDYBA

9.1. Asociacijos valdyba yra kolegialus valdymo organas, vadovaujantis Asociacijos veiklai tarp Visuotinių tikrųjų narių susirinkimų.
9.2. Asociacijos valdyba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, šiais įstatais ir Visuotinio tikrųjų narių susirinkimo sprendimais.
9.3. Visuotinis tikrųjų narių susirinkimas 2 metų laikotarpiui renka 5 Valdybos narius. Valdybos nariais gali būti fiziniai asmenys – Asociacijos tikrieji nariai ir Asociacijos tikrųjų narių – juridinių asmenų pasiūlyti fiziniai asmenys. Jeigu renkami pavieniai Valdybos nariai, jie renkami tik iki veikiančios Valdybos kadencijos pabaigos.
9.4. Visuotinis tikrųjų narių susirinkimas gali atšaukti visą Valdybą arba pavienius jos narius nesibaigus jų kadencijai. Valdybos pirmininkas ir nariai gali atsistatydinti, įspėję Asociaciją apie tai raštu ne vėliau kaip prieš 14 dienų.
9.5. Valdybos sprendimai priimami posėdžiuose. Kiekvienas Valdybos narys turi po vieną balsą. Valdybos sprendimai priimami Valdybos narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Valdybos pirmininko balsas. Jei Pirmininkas nedalyvauja priimant sprendimą, tai, balsams pasidalijus po lygiai, sprendimas laikomas nepriimtu.
9.6. Valdyba:
9.6.1. iš savo narių tarpo renka Valdybos pirmininką (Asociacijos pirmininką) ir Valdybos pirmininko pavaduotoją, kurių kadencijos laikotarpis sutampa su Valdybos veiklos laikotarpiu;
9.6.2. tvirtina Asociacijos sekretoriaus ir Asociacijos iždininko pareigybių nuostatus;
9.6.3. priima sprendimus dėl filialų ir atstovybių steigimo ar jų veiklos nutraukimo, tvirtina jų nuostatus;
9.6.4. priima sprendimus dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;
9.6.5. tvirtina Asociacijos nario anketos formą ir nustato jos turinį;
9.6.6. svarsto Asociacijos narių pateiktų darbų tinkamumą leidybai;
9.6.7. pripažįsta asmenis Asociacijos rėmėjais;
9.6.8. teikia Visuotiniam tikrųjų narių susirinkimui svarstyti asmens kandidatūrą dėl jo pripažinimo Asociacijos garbės nariu;
9.6.9. tvirtina Asociacijos emblemą ir nustato jos naudojimo sąlygas;
9.6.10. priima naujus narius;
9.6.11. šaukia Visuotinius tikrųjų narių susirinkimus, sudaro jų darbotvarkę, pateikia visą reikiamą medžiagą darbotvarkės klausimams svarstyti arba paveda tai atlikti Asociacijos pirmininkui;
9.6.12. ieško lėšų Asociacijos veiklai finansuoti;
9.6.13. rengia ir pateikia Visuotiniam tikrųjų narių susirinkimui Asociacijos veiklos ataskaitą;
9.6.14. rengia ir ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos pateikia Visuotiniam tikrųjų narių susirinkimui praėjusių finansinių metų Asociacijos veiklos ataskaitą;
9.6.15. rengia Asociacijos veiklos apžvalgas;
9.6.16. nustato disponavimo Asociacijai priklausančiu turtu tvarką;
9.6.17. paveda Revizijos komisijai (Revizoriui) atlikti Asociacijos finansinius buhalterinius patikrinimus.
9.6.18. svarsto Asociacijos narių pateiktus klausimus;
9.7. Valdyba gali priimti sprendimus, kai jos posėdyje dalyvauja daugiau kaip 1 / 2 narių. Valdybos posėdžiai šaukiami Valdybos pirmininko ar vieno iš Valdybos narių iniciatyva. Valdybos sprendimai priimami paprasta balsų dauguma.
9.8. Asociacijos valdyba į posėdžius renkasi ne rečiau kaip du kartus per metus.
9.9. Valdybos posėdžiai protokoluojami. Valdybos posėdžio protokolą pasirašo jį surašęs asmuo (posėdžio sekretorius) ir posėdžio pirmininkas. 

10. ASOCIACIJOS PIRMININKAS

10.1. Asociacijos operatyvią veiklą organizuoja ir vykdo Asociacijos pirmininkas. Asociacijos pirmininkas kartu yra ir Valdybos pirmininkas.
10.2. Asociacijos pirmininkas yra vienasmenis Asociacijos valdymo organas, kurį 2 metų laikotarpiui atviru ar slaptu balsavimu renka Valdybos nariai iš savo narių tarpo. Asociacijos valdyba gali atšaukti Asociacijos pirmininką nesibaigus jo kadencijai.
10.3. Asociacijos pirmininkas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, šiais įstatais, Visuotinio tikrųjų narių susirinkimo ir Valdybos sprendimais.
10.4. Asociacijos pirmininkas vadovauja Valdybos darbui.
10.5. Asociacijos pirmininkas:
10.5.1. veikia Asociacijos vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius. Jei planuojamo sudaryti sandorio vertė viršija 10000 (dešimt tūkstančių) litų sumą, Asociacijos pirmininkas prieš sudarydama sandorį privalo gauti Valdybos pritarimą;
10.5.2. atsako už informacijos ir dokumentų pateikimą Visuotiniam tikrųjų narių susirinkimui, Valdybai, iždininkui, sekretoriui ir Revizijos komisijai (Revizoriui), Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais ar Asociacijos organų (narių) prašymu;
10.5.3. atstovauja Asociacijai santykiuose su trečiaisiais asmenimis ir teisme, arbitraže, ar kitose institucijose, įmonėse, įstaigose ar organizacijose;
10.5.4. palaiko ryšius su kitomis Lietuvos ir užsienio organizacijomis, Asociacijos vardu dalyvauja civiliniuose teisiniuose santykiuose;
10.5.5. atidaro ir uždaro sąskaitas kredito įstaigose;
10.5.6. Valdybos nustatyta tvarka disponuoja jos turtu ir lėšomis;
10.5.7. pateikia duomenis ir dokumentus juridinių asmenų registro tvarkytojui;
10.5.8. priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis;
10.5.9. organizuoja savanoriškus darbus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka;
10.5.10. praneša Asociacijos dalyviams apie esminius įvykius, turinčius reikšmės Asociacijos veiklai;
10.5.11. organizuoja Asociacijos veiklą, atsako už Asociacijos dalyvių apskaitą;
10.5.12. skelbia ir organizuoja viešos informacijos paskelbimą;
10.5.13. pirmininkauja Valdybos posėdžiams (Asociacijos pirmininko nesant, posėdžiams pirmininkauja Asociacijos pirmininko pavaduotojas);
10.5.14. pasirašo Asociacijos vardu sudaromas sutartis ir Asociacijos siunčiamus raštus;
10.5.15. savarankiškai sprendžia kitus Asociacijos veiklos klausimus, kurie nepriskirti Visuotinio tikrųjų narių susirinkimo bei Valdybos kompetencijai.
10.6. Už savo darbą Asociacijos pirmininkas atsiskaito Valdybai kartą per metus.

11. DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS APIE ASOCIACIJOS VEIKLĄ PATEIKIMO ASOCIACIJOS NARIAMS TVARKA

11.1. Asociacijos nariai turi teisę gauti informaciją apie Asociacijos veiklą.
11.2. Asociacijos praėjusių finansinių metų veiklos ataskaita pateikiama Asociacijos visuotiniame tikrųjų narių susirinkime.
11.3. Asociacijos praėjusių finansinių metų veiklos ataskaitoje turi būti nurodyta:
11.3.1. informacija apie Asociacijos veiklą įgyvendinant įstatuose nustatytus veiklos tikslus;
11.3.2. Asociacijos narių skaičius finansinių metų pabaigoje;
11.3.3. metinė finansinė atskaitomybė;
11.3.4. samdomų Asociacijos darbuotojų skaičius finansinių metų pabaigoje;
11.3.5. kita Asociacijos visuotinio tikrųjų narių susirinkimo nustatyta informacija.
11.4. Asociacijos praėjusių finansinių metų veiklos ataskaita ir kiti Asociacijos veiklos dokumentai saugomi Asociacijos buveinėje ir su ja turi teisę susipažinti kiekvienas fizinis ir juridinis asmuo.
11.5. Visuotinio tikrųjų narių susirinkimo, Valdybos ir Asociacijos pirmininko sprendimai ir kiti pranešimai, su kuriais reikia supažindinti Asociacijos narius arba kitus asmenis, išsiunčiami ne vėliau kaip per 15 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos. Už tai, kad pranešimai būtų išsiųsti laiku, atsako Asociacijos pirmininkas, jo nesant – pirmininko pavaduotojas, o Asociacijos likvidavimo atveju – likvidatorius. Visi sprendimai ir pranešimai siunčiami registruotu laišku. Papildomai Asociacijos nariai apie pranešimus ir priimtus sprendimus gali būti informuojami telekomunikacijų galiniais įrenginiais.
11.6. Apie Asociacijos likvidavimą kiekvienas Asociacijos narys ir kreditorius informuojamas teisės aktų nustatyta tvarka.
11.7. Jeigu Asociacijos narys keičia savo adresą, jis privalo pranešti Asociacijai apie šį pakeitimą. To nepadarius, laikoma, kad senuoju adresu išsiųstas pranešimas ar kitas dokumentas yra įteiktas tinkamai.
 11.8. Asociacijos narys, pageidaujantis susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gauti visą Asociacijos turimą informaciją apie jos veiklą, kuri neatsispindi Asociacijos veiklos ataskaitoje ir nebuvo pateikta nariams, kreipiasi į Asociacijos pirmininką su prašymu pateikti pageidaujamus dokumentus ar informaciją. Asociacijos pirmininkas pateikia dokumentus ir (ar) informaciją tokia forma, kokia ją disponuoja. Asociacijos pirmininkas ne vėliau kaip per 7 dienas nuo tokio prašymo gavimo dienos privalo sudaryti Asociacijos nariui galimybę susipažinti su prašomais dokumentais ar pateikti jų kopijas.
11.9. Atsisakymas pateikti dokumentus Asociacijos nario pareikalavimu įforminamas rašytine forma. Ginčus dėl nario teisės į informaciją sprendžia teismas.
11.10. Asociacijos pirmininkas gali iš asmens pareikalauti susimokėti už Asociacijos dokumentų ir kitos  informacijos pateikimą. Reikalaujama sumokėti suma negali viršyti šių dokumentų ir kitos informacijos pateikimo sąnaudų. 

12. ASOCIACIJOS PRANEŠIMŲ IR SKELBIMŲ PASKELBIMO TVARKA, PAGAL KURIĄ SKELBIAMA VIEŠA INFORMACIJA

12.1. Asociacijos pranešimai ir skelbimai, kurie, remiantis norminiais teisės aktais, Visuotinio tikrųjų narių susirinkimo, Valdybos ar Asociacijos pirmininko sprendimu turi būti skelbiami viešai, Asociacijos pirmininko skelbiami dienraštyje „Lietuvos rytas“ ir, jei Asociacijos pirmininkas mano esant būtina, siunčiami kiekvienam suinteresuotam asmeniui registruotu laišku ar įteikiami pasirašytinai.
12.2. Asociacijos vieši skelbimai ir pranešimai skelbiami Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytais terminais ir atvejais.
12.3. Už skelbiamos informacijos turinį ir paskelbimo terminus atsako Asociacijos pirmininkas, o jo nesant – pirmininko pavaduotojas.
12.4. Tais atvejais, kai teisės norminiai teisės aktai numato alternatyvius pranešimų skelbimo būdus, konkretų skelbimo būdą parenka Asociacijos pirmininkas, o jo nesant – pirmininko pavaduotojas.

13. FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO IR JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA

13.1. Asociacija turi teisę steigti filialus ir atstovybes. Asociacijos įsteigti filialai ir atstovybės nėra juridiniai asmenys, todėl Asociacija atsako pagal filialų ir atstovybių prievoles, o filialai ir atstovybės atsako pagal Asociacijos prievoles.
13.2. Sprendimą dėl filialo ar atstovybės steigimo, filialo ar atstovybės veiklos nutraukimo priima Asociacijos valdyba. Asociacijos filialai ir atstovybės veikia pagal Asociacijos valdybos patvirtintus nuostatus.
13.3. Filialų ir atstovybių veiklą organizuoja ir vykdo Asociacijos valdybos išrinkti (paskirti) filialų ar atstovybių vadovai (pirmininkai). Sprendimą dėl filialo ir atstovybės vadovų (pirmininkų) skyrimo ir atšaukimo priima Asociacijos valdyba.
13.4. Asociacijos filialų ir atstovybių skaičius neribojamas.
13.5. Filialai ir atstovybės registruojami teisės aktų numatyta tvarka ir laikomi įsteigtais nuo jų įregistravimo dienos.
13.6. Kiti Asociacijos filialų ir atstovybių steigimo, veiklos ir veiklos nutraukimo klausimai sprendžiami Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo, kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 

14. ASOCIACIJOS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

14.1. Šių įstatų pakeitimo ar papildymo iniciatyvos teisė priklauso Valdybai, Asociacijos pirmininkui ir 1 / 10 Asociacijos tikrųjų narių.
14.2. Šie įstatai gali būti keičiami ar papildomi Visuotinio tikrųjų narių susirinkimo sprendimu, priimtu ne mažesne kaip 2 / 3 Visuotiniame tikrųjų narių susirinkime dalyvavusių narių balsų dauguma.
14.3. Pakeistus įstatus pasirašo Visuotinio tikrųjų narių susirinkimo įgaliotas asmuo.
14.4. Įstatų pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre.
14.5. Asociacijos pirmininkas turi registruotu laišku pranešti Asociacijos tikriesiems nariams apie siūlomą įstatų papildymą ar pakeitimą ne vėliau kaip prieš 2 savaites iki Visuotinio tikrųjų narių susirinkimo, kuriame jie bus svarstomi, dienos, pateikdamas naujų įstatų redakcijos projektą. Asociacijos tikrieji nariai apie numatomą įstatų papildymą ar pakeitimą papildomai gali būti informuojami telekomunikacijų galiniais įrenginiais. 

15. LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO, ASOCIACIJOS VEIKLOS KONTROLĖS TVARKA

15.1. Asociacijos lėšas sudaro:
15.1.1. stojamieji įnašai ir nario mokesčiai;
15.1.2. rėmėjų įnašai;
15.1.3. pajamos, gautos vykdant komercinę ūkinę veiklą, kuri yra būtina Asociacijos tikslams pasiekti;
15.1.4. kreditų įstaigų palūkanos už saugomas Asociacijos lėšas;
15.1.4. kitos teisėtai gautos lėšos.
15.2. Asociacija turi teisę tapti paramos gavėju ir įgyti teisę gauti paramą, Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka gavusi paramos gavėjo statusą.
15.3. Asociacijos lėšos gali būti naudojamos tik jos įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti.
15.4. Asociacijos veiklą, jos lėšų naudojimą kontroliuoja Revizijos komisija ar Revizorius. Revizijos komisiją (ir jos pirmininką) ar Revizorių renka Asociacijos visuotinis tikrųjų narių susirinkimas susirinkime dalyvaujančių narių balsų dauguma.
15.5. Revizijos komisija ar Revizorius renkami 3 metų laikotarpiui.
15.6. Revizijos komisija (Revizorius):
15.6.1. tikrina Asociacijos metų finansinę atskaitomybę ir kitus finansinės buhalterinės veiklos dokumentus;
15.6.2. Visuotinio tikrųjų narių susirinkimo arba Valdybos pavedimu atlieka Asociacijos finansinius buhalterinius patikrinimus;
15.6.3. artimiausiame Visuotiniame tikrųjų narių susirinkime arba Valdybos posėdyje praneša apie patikrinimo metu nustatytus pažeidimus;
15.6.4. Visuotiniame tikrųjų narių susirinkime pateikia Asociacijos metinės finansinės veiklos patikrinimo ataskaitą;
15.6.5. turi teisę iš Valdybos, Asociacijos pirmininko, filialų ir atstovybių vadovų (pirmininkų) pareikalauti pateikti reikiamus finansinius buhalterinius dokumentus.
15.7. Už Asociacijos veiklos trūkumų nuslėpimą Revizijos komisijos nariai (Revizorius) atsako įstatymų nustatyta tvarka. 

16. REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

 16.1. Asociacija pertvarkoma, pasibaigia (reorganizuojama arba likviduojama) Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Asociacijos įstatai priimti Asociacijos steigiamajame susirinkime, įvykusiame 2008-06-05 Vilniuje.

 

Steigiamojo susirinkimo įgaliotas asmuo                                                                              Valerija Jusevičiūtė
Įstatų pasirašymo data: 2008-06-05