Archyvarų asociacijos veiklos ir finansinė ataskaita už 2012 m.

ARCHYVARŲ ASOCIACIJOS FINANSINĖ ATASKAITA
UŽ 2012 METUS

2013-05-21
Vilnius

              Archyvarų asociacijos sąskaitos likutis 2012 m. sausio 1 d. buvo 3437,43 Lt. Asociacijoje pagal 2012 m. gruodžio 31 d. duomenis įregistruoti 79 narių, kurie sumokėjo stojamąjį įnašą (po 10 Lt.) ir/ar nario metinį mokestį už 2012 m. (po 10 Lt.). Šie įnašai sudarė 940 litų. Pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą gauta 362,83 Lt. parama. Archyvarų asociacijos finansines pajamas 2012 m. sudarė 1302,83 Lt.
              Ataskaitinio laikotarpio išlaidos sudarė 277,85 Lt.:
              1. 30,25 Lt. sumokėta UAB „Interneto vizija“ už asociacijos tinklalapio adresą (adreso metinis mokestis);
              2. 130,68 Lt. sumokėta UAB „Interneto vizija“ už svetainės talpinimą;
              3. 100,12 Lt. asociacijos reprezentacinės išlaidas pagal pateiktus dokumentus;
              4. 16,80 Lt. nuskaičiuota už bankines paslaugas.
              Samdomų darbuotojų asociacija 2012 m. neturėjo.
              Archyvarų asociacijos sąskaitos likutis 2013 m. sausio 1 d. buvo 4462,41 Lt.

Iždininkė                                                                                                                               Ūlle Damasickienė

ARCHYVARŲ ASOCIACIJOS VALDYBOS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

2013-06-04
Vilnius

               Archyvarų asociacijos steigiamasis susirinkimas įvyko2008 m. birželio 5 d., Asociacijos steigėjais ir tikraisiais nariais tapo 40 asmenų.

              Per 2009–2011 metus Archyvarų asociacijos narių skaičius išaugo iki 84 (82 fiziniai ir 2 juridiniai asmenys). Reikia pasidžiaugti, kad į Asociacijos veiklą įsitraukė ne tik valstybinės archyvų sistemos darbuotojai, bet ir žinybinių archyvų, bibliotekų darbuotojai bei privatūs asmenys, besidomintys Lietuvos istorija ir archyvų darbu.

              Dėl įvairių priežasčių 6 asmenys pareiškė norą išstoti iš Asociacijos.

              2012 m. birželio 11–12 dienomis Birštone įvyko AA narių visuotinis ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas (pagal įstatus privalomas rengti kas 2 metai). Susirinkime dalyvavo 34 nariai, dar 15 narių buvo įgalioję kitus asociacijos narius atstovauti jų interesams (iš viso Asociacijoje buvo 78 nariai).
              Susirinkime buvo renkama Archyvarų asociacijos valdyba. Didžiąja balsų dauguma dar vienai kadencijai į valdybą perrinkti N. Češkevičiūtė, G. Dručkus, M. Židonis ir V. Kišūnienė. Dėl objektyvių priežasčių iš valdybos pasitraukus D. Lukšaitei, į Asociacijos valdybą buvo išrinkta Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto docentė dr. N.Bliūdžiuvienė.
              Asociacijos valdybos pirmininke perrinkta N.Češkevičiūtė.

              2012 m. valdyba buvo sušaukusi 3 posėdžius. Susirinkti visiems – problema, bet stengtasi bendrauti el. paštu ir telefonu. Svarstyti įvairūs klausimai: naujų narių priėmimas, nario mokesčio problema, Tarptautinės archyvų dienos paminėjimas, švietėjiškos AA veiklos ir kultūrinių renginių organizavimas ir kt.

              2012 m. birželio mėnesį vyko kartu su partneriais (Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba, Lietuvos Respublikos Seimo Kanceliarijos Archyvo skyriumi, VU Komunikacijos fakultetu, Vilniaus mokyklų moksleiviais) parengtas renginių ciklas „Praeitis, dabartis, ateitis“, skirtas Tarptautinei archyvų dienai paminėti.
              Gausūs GYVO ARCHYVO DIENOS renginiai (ekskursijos, parodos) vyko beveik visuose valstybiniuose archyvuose, LR Seime. Birštone vyko seminaras „Archyvų vaidmuo ir reikšmė: Vakar šiandien, rytoj“ (seminaro medžiaga skelbiama interneto svetainėje www.archyvarai.org.
              Ši svetainė galėtų būti mūsų langas į pasaulį. Galima skelbti įvairius darbus, pranešimus ir t.t.

              2012 m. sukurtas Asociacijos profilis Facebook socialiniame tinkle.

              Dalyvauta 2 tiesioginėse radijo ir TV laidose – „Ryto garsai“, rusų kalba (LRT), „Labas rytas“ ( N. Češkevičiūtė). Šią veiklą galima plėtoti, rengti reportažus iš kiekvieno archyvo –pristatyti archyvų saugomus dokumentus.

Arcyvarų Asociacijos valdybos pirmininkė                     Neringa Češkevičiūtė

Veiklos ir finansinės ataskaitos tvirtinimas

* Laukus užpildyti privaloma

Ar pritariate Asociacijos valdybos 2012 m. veiklos ir finansinei ataskaitoms?*


PASTABA: Patvirtinus ataskaitas, savo nurodytu pašto adresu gausite laišką, kuriame bus nurodytos tolimesnės instrukcijos būtinos patvirtinti Jūsų balsavimą.

Leave a Reply